ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Resurse Umane - Salarizare

Exportă PDF - Serviciul Resurse Umane - Salarizare Tipărește pagina - Serviciul Resurse Umane - Salarizare Trimite unui prieten - Serviciul Resurse Umane - Salarizare

Telefon Resurse Umane - Salarizare: 0259/441677, interior 107
Telefon Compartiment asistenți personali și indemnizații : 0259/441677, interior 104

Personal:

Şchiop Florentina - Șef serviciu

Beltechi Alina - Consilier
Ţenghea Andreea Ioana - Consilier
Betea Rodica - Referent
Popa Delia Claudia - Consilier
Butaci Cristina Raluca - Consilier
Filip Sanda - Consilier

Serviciul Resurse Umane - Salarizare este în subordinea directă a directorului general al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea.
În subordinea serviciului se află Compartimentul Asistenţi Personali ai persoanelor cu handicap grav, care cuprinde numărul angajaţilor cu atribuţii privind îngrijirea persoanelor cu handicap grav.

      Obiectivele generale ale serviciului sunt:

 • Evidenţa şi gestionarea resurselor umane;
 • Întocmirea formalităţilor în vederea angajării şi numirii în funcţie a personalului;
 • Organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante precum şi angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • Întocmirea organigramei ASCO, a statului de funcţii, a rapoartelor de specialitate şi proiectelor de hotărâri, precum şi a notelor de fundamentare;
 • Întocmirea statelor de personal şi a statelor de plată pentru angajaţii ASCO;
 • Întocmirea tabelelor privind plata beneficiarilor de indemnizaţii pentru beneficiarii de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap grav.

ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

 • Asigură întocmirea formalităţilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, aprobate de către ordonatorul de credite şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor;
 • Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei. Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
 • Răspunde de actualizarea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avansarea în gradaţie, a diferenţelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii;
 • Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind de evidenţa funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;
 • Solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese a funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual, în condiţiile legii;
 • Întocmeşte documentaţia privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei;
 • Întocmeşte referate privind propunerea de sancţionare disciplinară a angajaţilor, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancţiunea dispusă de directorul general şi/sau a referatului şefilor ierarhici ai angajaţilor în ceea ce priveşte mustrarea sau avertismentul scris, cu respectarea prevederilor legale;
 • Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici;
 • Întocmeşte şi verifică foia colectivă de prezenţă.
 • Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajări;
 • Întocmeşte statul de personal al asistenţilor personali, precum şi a fişei colective de prezenţă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • Întocmeşte statele de plată pentru salariaţii instituţiei, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor de boală;
 • Întocmeşte tabelele privind plata beneficiarilor de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap grav;
 • Răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
 • Întocmeşte şi predă declaraţia unică formular D 112 şi Declaraţia 100.

CADRU LEGISLATIV:

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999, Statutul funcționarilor publici, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici-actualizată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (actualizată);
 • H.G.R. nr. 1066/2008 petru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1952/2010 privind modificarea și completarea Ordinului ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor și a formatului standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor publici, cu completările și modficările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective (actualizată);
 • H.G.R. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
 • Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • H.G.R. nr. 501/2007 privind titlurile obținute de absolvenții învățământului universitar, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu completările și modificările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților; cu completările și modificările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 • Acordul Colectiv de Muncă aplicabil funcționarilor publici din cadrul instituției;
 • Contractul Colectiv de Muncă aplicabil personalului contractual din cadrul instituției;
 • Ordin nr.794/2002 privind aprobarea modalității de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;
 • Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordin nr. 52 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • H.G.R. nr. 225 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008;
 • Legea nr. 340 din 18 decembrie 2015 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
 • Legea nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată;
 • H.G.R. nr.268/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată;
 • Legea nr. 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 292/2011 - asistenței sociale;
 • O.U.G. nr.124/2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială;
 • H.G.R. nr. 500/2011 - privind registrul general de evidență al salariilor;
 • Ordinul 319/2007 - privind aprobarea tematicii de instruire a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

 ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE:

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE