ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Relaţii cu Publicul

Exportă PDF - Serviciul Relaţii cu Publicul Tipărește pagina - Serviciul Relaţii cu Publicul Trimite unui prieten - Serviciul Relaţii cu Publicul

Telefon:  0259/441677 interior 108 , 112, 115, 116

Personal:

Govor Consuella Claudia - Șef serviciu

Balaj Nela Florentina - Consilier
Crăciun Maria - Consilier
Dorog Lucia - Consilier
Gligor Cristina Anamaria - Consilier
Ienciu Claudia Alina - Consilier
Hoffman Katarina - Consilier

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

Luni,  Marţi,  Miercuri       7.30 - 16.30
Joi                                      7.30 - 18.30
Vineri                                 7.30 - 16.00

ATRIBUȚII:

 • înregistrează şi ţine evidenţa cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor, propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor;
 • asigură transmiterea lor, potrivit repartizărilor făcute de conducatorul instituţiei sau locţiitorul acestuia şi urmăreşte rezolvarea şi comunicarea răspunsului în termen;
 • participă la audienţe, ţine evidenţa şi urmăreşte rezolvarea notelor de audienţă;
 • preia reclamaţiile telefonice ale cetăţenilor şi le transmite de îndată spre rezolvare;
 • distribuie şi expediază corespondenţa;
 • în limitele create de relaţtiile stabilite cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, oferă informaţii ce vizează comunitatea;
 • efectuează servicii de preluare şi verificare a documentaţiei necesare rezolvării unei probleme ce intră în sfera de competenţă a consiliului local şi primariei în conformitate cu normele metodologice stabilite şi legislaţia în vigoare;
 • coordonează activitatea în domeniul informaţiilor generale;
 • reactualizează permanent baza de date (ţinând legătura cu direcţiile);
 • concepe , redactează şi editează fluturaşi informativi;
 • înregistrează pe calculator corespondenţa primită de la cetăţeni şi instituţii publice, inclusiv cea venită prin poştă;
 • înregistrează documentele legate de activitatea internă a ASCO;
 • centralizează şi listează zilnic documentele intrate;
 • preia mapele cu corespondenţa şi le distribuie;
 • înregistrează eliberarea răspunsurilor zilnic şi indosariază copia actului eliberat ce urmează a fi arhivat;
 • ţine evidenţa pe calculator şi registre pentru intrări şi borderouri pentru ieşiri a corespondenţei;
 • asigură circuitul actelor intre instituţie şi Primăria Municipiului Oradea;
 • urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate , adaptând programele şi metodele de lucru;
 • participă la audienţe, redactează si repartizează notele de audienţă pentru soluţionare la compartimentele , birourile , serviciile implicate;
 • afişează la sediul instituţiei actele necesare pentru intocmirea de dosare sau servicii ce pot fi prestate de instituţie;
 • păstrează actele normative şi le pune la dispoziţia cetăţenilor spre consultare (la cerere);
 • asigura confidenţialitatea actelor şi datelor deţinute de ASCO.

CADRU LEGISLATIV:

 • L 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată;
 • OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • L 233/2002 pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • L 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • L 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată;
 • L 554/2004 contenciosului administrativ;
 • HG 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 • HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • L 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, republicată;
 • L 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale.

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE