ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

COMUNICATE DE PRESA

AUDIENŢE

DEZBATERI PUBLICE

ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE

EVENIMENTE

CONCURSURI

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALEfurnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Trimite unui prieten

Serviciul Protecţia Copilului

Exportă PDF - Serviciul Protecţia Copilului Tipărește pagina - Serviciul Protecţia Copilului Trimite unui prieten - Serviciul Protecţia Copilului

Telefon : 0259/441677, interior 105
Telefon mobil: 0730/270206


Personal:

Ghideu Florin George - Şef Serviciu

Baicu Florica Ioana - Consilier
Borza Ramona Maria - Consilier
Constantache Alin Sorin - Consilier
Cosma Oana Mihaela - Consilier
Lucuța Laura Georgeta - Consilier
Şinca Viorica - Consilier
Vușcan Ramona Simona - Consilier

ATRIBUȚII:

Serviciul Protecţia Copilului are ca şi atribuţii atât acordarea de prestaţii sociale cât şi de servicii în vederea susţinerii familiilor cu copii:
Prestaţii:

 • Acordarea prestaţiilor financiare excepţionale în vederea evitării separării copilului de familia sa;
 • Susţinerea familiei în vederea consolidării acesteia prin măsuri de ordin social, economic, prin acordarea alocaţiei de susţinere a familiei;
 • Preluarea dosarelor în vederea acordării alocaţiei de stat;
 • Preluarea dosarelor privind susţinerea familiilor care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil sau mai mulţi copii, prin acordarea:

a) concediului şi a indemnizaţiei de creştere a copilului până la vârsta de doi ani sau trei ani, în cazul copilului cu dizabilitate;
b) stimulentului de inserţie;
c) sprijinului lunar pentru îngrijire copil 0-3 (2) ani;
d) sprijinului lunar pentru îngrijire copil 3(2)-7 ani;
e) suprapunerii a două sau mai multe concedii pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani sau trei ani, în cazul copilului cu dizabilitate;
f) programului de lucru redus la 4 ore.

Beneficiarul drepturilor mai sus prevăzute este obligat să comunice în scris ASCO orice modificare intervenită în situația sa de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

      De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie pentru creşterea copiilor beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.(dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţă de Urgenţă nr. 111/2008.)

SERVICII:

 • În situația copilului părăsit de mamă în maternitate și a cărei identitate nu poate fi stabilită face demersurile necesare obținerii dispoziției de stabilire a numelui și prenumelui copilului; face declarația de înregistrare a nașterii la serviciul de stare civilă, transmite DGASPC Bihor actul de înregistrare a nașterii copilului;
 • În situația copilului găsit, precum și a celui părăsit de părinți în raza municipiului Oradea, a cărui naștere nu a fost înregistrată face toate demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii copilului;
 • Întocmește și pune în aplicare planul de servicii realizat în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;
 • Transmite către DGASPC Bihor cererea de instituire a unei măsuri de protecție specială a copilului în cazurile în care nu este posibilă menținerea copilului alături de părinții săi după acordarea serviciilor și prestațiilor prevăzute de planul de servicii;
 • La încetarea măsurilor de protecție specială prin reintegrarea copilului în familia sa, întocmește rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 6 luni, prin care urmărește evoluția dezvoltării copilului precum și modul în care parinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copil;
 • întocmește și înaintează primarului municipiului Oradea documentația în vederea emiterii dispozitiei de acordare a prestației financiare excepționale;
 • Evaluarea socio-economică a familiilor copiilor cu dizabilități, pentru orientare școlară, profesor de sprijin sau alt sprijin material;
 • Pentru prevenirea abandonul școlar, ia măsuri în vederea reintegrării școlare dacă copiii se sustrag procesului de învățământ;
 • Identificarea, intervenția și monitorizarea copiilor lipsiți de îngrijirea părinților plecati la muncă în străinătate; eliberarea unei dovezi, necesara celor care pleacă la munca în străinătate;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui. Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă.
 • Consilierea persoanelor în cadrul programului cu publicul în domeniul prestațiilor și serviciilor acordate familiilor.

CADRU LEGISLATIV:

1. Legea nr.292 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;
2. Ordinul nr. 3.989 din 19 mai 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap;
3. Ordinul nr. 142 din 28 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap;
4. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
5. Hotarârea nr. 1.439 din 2 septembrie 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
6. Ordin nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
7. Ordin nr. 95 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţa socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
8. Ordin nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
9. Ordin nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
10. Ordin nr. 219 din 15 iunie 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă in străinatate;
11. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
12. Hotărârea nr.64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
13. Legea nr. 203/2000 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
14. Legea nr.416 / 2001 reactualizată, privind venitul minim garantat;
15. Hotarare nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată;
17. Hotărârea nr.577 din 28 mai 2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
18. Legea nr. 174/2008 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
19. Hotărârea nr. 1662/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii;
20. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
21. Hotărârea nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010;
22. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
23. Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010;
24. Ordinul nr.742 din 27 august 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale;
25. Ordinul nr.1430 din 14 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, în domeniul prestaţiilor familial;
26. Legea învăţămantului nr. 1/2011;
27. Hotărârea nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011.


 ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE:

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat