ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Operatiuni Financiare si C.F.P. (Biroul Administrativ, Compartiment Buget si Contabilitate Publica)

Exportă PDF - Serviciul Operatiuni Financiare si C.F.P. (Biroul Administrativ, Compartiment Buget si Contabilitate Publica) Tipărește pagina - Serviciul Operatiuni Financiare si C.F.P. (Biroul Administrativ, Compartiment Buget si Contabilitate Publica) Trimite unui prieten - Serviciul Operatiuni Financiare si C.F.P. (Biroul Administrativ, Compartiment Buget si Contabilitate Publica)

Serviciul Operatiuni Financiare si C.F.P. (Biroul Administrativ, Compartiment Buget si Contabilitate Publica)

TELEFON: 0259/441677 int.125
TELEFON SERVICIUL OPERAŢIUNI FINANCIARE ŞI C.F.P.: 0259/436885
TELEFON CASIERIE: 0259/441677 int. 109
TELEFON COMPARTIMENT ADMINISTRATIV: 0259/441677 int. 119, 0359/800105
TELEFON ACCES-OR: 0259/433073

SERVICIUL OPERAŢIUNI FINANCIARE ŞI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Personal:

Dărăban Daniela Maria - Șef serviciu

Mărcuţ Florica Lucia - Consilier
Bocioc Alexandra - Consilier

SERVICIUL OPERAŢIUNI FINANCIARE ŞI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV are în subordine:

A. Compartiment Contabilitate Publică

Personal:

Duluş Lioara Nicoleta - Consilier
Arvai Ioana Cristina - Consilier

B. Compartiment Buget

Personal:

Fetea Mirela Aurelia - Consilier

C. Biroul Administrativ

Personal:

Podilă Rebeca - Șef birou
Vajna Zita - Inspector de specialitate
Meza Claudiu Dumitru - Șofer
Slab Călin Dumitru - Șofer
Panc Mihai - Șofer
Bocioc Mărioara - Îngrijitoare
Horvat Veronica Florica - Muncitor calificat
Plugar Doru - Muncitor calificat

ATRIBUŢII:

• Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii în conformitate cu prevederile legii;
• Asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar - contabile;
• Asigură şi răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv în baza Deciziei privind Controlul Financiar Preventiv, verificând angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare;
• Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate a registrelor şi a bilanţurilor contabile;
• Efectuează încasări şi plăţi prin casierie şi verifică activitatea casieriei proprii;
• Urmăreşte rezolvarea corespondenţei specifice , repartizată serviciului , în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Urmăreşte şi răspunde de respectarea aplicării hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte acte normative privind activitatea financiar - contabilă;
• Prezintă, la cererea ordonatorului de credite, rapoarte şi informări privind activitatea serviciului, în termenul şi forma solicitată;
• Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
• Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului;
• Fundamentează şi întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului instituţiei ;
• Urmăreşte periodic realizarea bugetului, verifică şi întocmeşte propunerile de rectificare a bugetului , de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre ;
• Întocmeşte situaţiile financiare lunare , trimestriale şi anuale respectând regulile de întocmire şi termenele de depunere ;
• Întocmeşte cererile de finanțare şi decontul pentru cheltuieli de personal, pentru personalul medical din cabinetele medicale școlare și dentare și pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare;
• Întocmeşte execuția lunară a cheltuielilor pentru plata personalului medical din cabinetele medicale școlare și dentare şi a transferurilor pentru mediatorul sanitar;
• Ridică, verifică şi distribuie zilnic extrasele de cont şi execuţia de casă de la Trezorerie şi BRD;
• Organizează inventarierea elementelor de activ şi pasiv şi participă la inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acestuia;
• Întocmirea programului anual de achiziţii publice care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
• Plata prin casierie a ajutoarelor de urgentă și de încălzire, acordate conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, a salariilor pentru asistenţi personali, a indemnizaţiilor pentru persoane cu handicap acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• Încasarea contribuţiilor pentru cantina socială şi a contribuţiilor pentru copiii din creşă;
• Ţine evidenţa contractelor de achiziţii în original ;
• Urmăreşte respectarea termenilor contractuali aferenţi contractelor şi parteneriatelor încheiate de instituţie etc.;
• Conduce evidenţa şi urmăreşte sub aspect valoric şi al termenelor de execuţie derularea contractelor de furnizare de bunuri, de prestări servicii şi execuţie de lucrări încheiate ;
• Coordonează şi verifică activitatea compartimentelor subordonate.

A. Compartimentul Contabilitate Publică

• Prelucrează în contabilitate actele de casă ale Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, respectiv preia de la casieria unităţii registrul de casă şi întocmeşte notele contabile verificând actele justificative care însoţesc documentele de plată sau de încasare;
• Verifică zilnic, întocmeşte notele contabile şi înregistrează extrasele de cont pentru:
• - cheltuieli de personal
• - cheltuieli bunuri si servicii
• - asistenta socială
• - cheltuieli cu investiţiile
• - asociaţii şi fundaţii
• Evidenţiază în contabilitate salariile angajaţilor ASCO, respectând articolele clasificaţiei bugetare pe baza centralizatoarelor de salarii şi verifică viramentele aferente acestora;
• Întocmeşte actele financiare necesare şi ţine evidenţa decontărilor pentru furnizori, deplasări, detaşări în ţară şi străinătate pentru personalul ASCO;
• Întocmirea dispoziţiilor de plată şi încasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum si urmărirea decontării acestora;
• Asigură contabilitatea sintetică şi analitică a mijloacelor fixe şi a materialelor şi obiectelor de inventar;
• Înregistrarea transferurilor şi consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzină şi motorină, pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz;
• Primirea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor şi ieşirilor din magazie;
• Verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanţa de verificare;
• Verificarea şi închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli la sfârşitul fiecărui trimestru;
• Întocmirea şi verificarea balanţei de verificare lunare, avându-se în vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice;
• Centralizează şi verifică chitanţele cu contribuţia părinţilor pentru creşă, confruntă cu prezenţa zilnică şi depune numerarul în casieria ASCO;
• Semnează ordinele de plată şi efectuează plăţile corespunzătoare activităţii curente ale ASCO, pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate în conformitate cu prevederile legale;
• Urmăreşte, contabilizează şi restituie garanţiile materiale constituite conform legii;
• Asigură organizarea şi conducerea evidenţei sintetice si analitice a cheltuielilor bugetare şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
• Întocmeşte şi înregistrează zilnic notele contabile de cheltuieli în evidenţa conturilor analitice şi sintetice;
• Elaborează balanţele analitice si sintetice ale conturilor;
• Ţine evidenţa sintetică a obiectelor de inventar, materialelor, debitorilor, furnizorilor, a cheltuielilor curente pe capitole, subcapitole şi aliniate şi verifică concordanţa cu balanţele analitice;
• Asigură întocmirea şi analiza balanţei de verificare lunare avându-se în vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice;
• Întocmeşte registrul jurnal şi registrul inventar;
• Participă la întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ;
• Înregistrează în contabilitate operaţiunile finanţate din fonduri nerambursabile;
• Conduce contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

B. Compartimentul Buget

• Participă la fundamentarea proiectul bugetului instituţiei;
• Întocmeşte contul anual de execuţie a bugetului ASCO;
• Emiterea, verificarea şi evidenţa formularelor: "Propunere de angajare a cheltuielilor", "Angajament bugetar" şi "Ordonanţare de plată" în vederea efectuării plăţii;
• Întocmeşte şi urmăreşte execuţia bugetului instituţiei, asigurarea finanţării cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi destinaţiei stabilite;
• Organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
• Întocmeşte propuneri pentru lista de investiţii şi documentaţia aferentă pentru plata investiţiilor la Trezorerie;
• Urmăreşte încadrarea plăţilor efectuate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie din bugetul local şi din alte fonduri pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate conform dispoziţiilor legale şi efectuează virări de credite bugetare;
• Desfăşoară execuţia bugetară urmărind ca nivelul plăţilor nete de casă să se încadreze în structura creditelor aprobate, iar atunci când este cazul, răspunde de întocmirea actelor prevăzute de lege în vederea corelării şi asigurării disponibilului din cont şi a necesarului strict al cheltuielilor;
• Desfăşoară execuţia bugetară la capitolele : 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială" , 65.02 „Învățământ" , 66.02.08 „Servicii de sănătate publică" şi ţine la zi plăţile pe articole şi alineate, şi întocmeşte situaţii informative privind execuţia bugetară;
• Întocmeşte ordinele de plată privind operaţiunile de plăţi zilnice prin trezorerie;
• Asigură organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor şi veniturilor bugetare care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
• Are obligația întocmirii rapoartelor şi semnării electronice şi transmiterii electronice a acestora către sistemul naţional de raportare Forexebug , potrivit metodologiei, formatului şi la termenele prevăzute în procedura de funcţionare a sistemului .
• Întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal.

C. Biroul Admnistrativ

• Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii ASCO;
• Coordonează activitatea biroului administrativ
• Verifică activitatea întregului parc auto şi o coordonează, punând la dispoziţie şi deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituţiei, inclusiv programul ACCES-OR;
• Răspunde de primirea, păstrarea şi eliberarea tuturor bunurilor încredinţate în gestiune;
• Gestionează activitatea privind distribuirea laptelui praf pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 luni;
• Asigură evidenţa tuturor spaţiilor din incinta instituţiei urmărind gradul de ocupare, asigurând spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii personalului din toate compartimentele instituţiei;
• Asigură ordinea în incinta instituţiei pe toată durata programului de lucru şi după terminarea acestuia prin colaborarea cu firma de pază;
• Asigură aprovizionarea cu materiale consumabile, furnituri de birou, materiale de reparaţii, etc. , pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei şi a cabinetelor medicale şcolare şi dentare;
• Întocmeşte documentaţia necesară, precum şi caietele de sarcini în vederea achiziţionării de servicii şi bunuri materiale;
• Asigură funcţionarea în condiţii optime a centralei telefonice ;
• Asigură evidenţa domeniului public şi privat al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea şi evidenţa obiectelor de inventar şi a materialelor;
• Asigură evidenţa inspecţiilor tehnice periodice şi asigurărilor de răspundere civilă şi facultativă a întregului parc auto din dotare;
• Asigură reparaţii curente, reparaţii accidentale, revizii tehnice, revizii periodice la mijloacele auto din dotare;
• Asigură eliberarea şi evidenţa foilor de parcurs, întocmirea fişelor de activitate zilnică pentru autovehiculele din dotare;
• Întocmeşte planul de revizii şi reparaţii al autoturismelor din dotare;
• Recepţionează sortimentul, calitatea şi cantitatea materialelor, în mod obişnuit la primirea în magazie şi în cazuri speciale, la furnizori în care caz răspunde de ele şi pe timpul transportului ;
• Este răspunzător de primirea, păstrarea şi eliberarea tuturor bunurilor ce i-au fost încredinţate ;
• Efectuează toate operaţiunile de primire şi eliberare a bunurilor materiale, îngrijindu-se lunar să prezinte în scris şi să efectueze confruntarea stocurilor existente cu cele scriptice precum şi cu soldurile din evidenţa contabilă;
• Răspunde pentru plusurile sau minusurile aflate in gestiunea sa ;
• Ţine evidenţa echipamentelor pentru persoanele cu dizabilităţi;
• Propune, urmăreşte şi pune în aplicare pregătirea şi instruirea personalului din punct de vedere a prevenirii şi stingerii incediilor şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Urmăreşte efectuarea examenelor medicale de medicina muncii la angajare, periodice şi la reluarea activităţii.
• Este responsabil privind colectarea selectivă a deşeurilor şi a planurilor de măsuri privind colectarea acestora;
• Răspunde de exploatarea , întreţinerea şi reparatiile autovehiculelor pe care care le are în primire, execută toate transporturile ce se cer a fi efectuate în interesul institutiei pe baza foii de parcurs eliberată zilnic ;
• Răspunde de buna funcţionare şi utilizare a echipamentelor şi mijloacelor din dotare;
• Asigură transportul persoanelor cu dizabilităţi, cu mijlocul auto adaptat din dotarea parcului auto;
• Asigură curăţenia în toate încăperile (birourile) din sediul instituţiei şi în curtea instituţiei;
• Supraveghează buna funcţionare a instalaţiilor electrice, sanitare şi de încălzire din raza de activitate şi sesizează imediat şeful ierarhic cu privire la defecţiunile apărute ;
• Asistă persoanele cu dizabilităţi tranportate.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Serviciului Operaţiuni Financiare şi C.F.P. colaborează cu următoarele instituţii:

1. Primăria Municipiului Oradea
2. Trezoreria Municipiului Oradea
3. Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor
4. Casa de Asigurări de Sănătate Bihor
5. Casa Judeţeană de Pensii Bihor
6. AJOFM Bihor
7. Direcţia de Sănătate Publică Bihor
8. Directia Judeţeană de Statistică Bihor
9. Instituţii de asistenţă socială
10. Organizaţii neguvernamentale
11. Alte instituţii.

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE