ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Înscrierea copiilor

Exportă PDF - Înscrierea copiilor Tipărește pagina - Înscrierea copiilor Trimite unui prieten - Înscrierea copiilor

      De serviciile acordate de către Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe beneficiază următoarele categorii de persoane:

a) Copii cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 ani care au domiciliul sau reşedinţă în municipiul Oradea şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea şi au schema de vaccinări obligatorii în România efectuată conform vârstei copilului;
b) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa şi care nu au contractul de muncă suspendat (excepţie fac părinţii care în maxim 4 luni urmează să se reîncadreze în muncă);
c) Părinţii care nu au un loc de muncă , dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul şomerilor să prezinte copie după carnetul de şomer vizat la zi)

d) Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinţa de la unitatea de învăţământ frecventată);

e) Copii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale).
      Înscrierea copiilor pentru anul şcolar următor (septembrie - august) se va face în perioada 01.06 - 30.06 a anului în curs, la sediul ASCO str. Primăriei nr.42 - Serviciul Relaţii cu Publicul - camera 17.

      În situaţii deosebite, se pot face înscrieri în timpul anului şcolar, în ordinea datei de depunere a solicitării şi în limita locurilor disponibile .

      În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc, se va suplimenta numărul de locuri cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

      La înscrierea copiilor în creşă nu se percep taxe de înscriere.

      Actele necesare înscrierii copiilor la creşă le regăsiţi la secţiunea Acte necesare/Formulare.


      Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în situaţia în care numarul solicitărilor pentru o creşă este mai mare decât numărul locurilor disponibile în creşa respectivă sunt:

a. Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) - 5 puncte pentru fiecare părinte;
b. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinţă de serviciu) - 5 puncte pentru fiecare;
c. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul ) - 5 puncte;
d. Mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an ( se ataşează copie după certificatul de naştere a copilului) - 2 puncte;
e. Fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa ( se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă ) - 5 puncte;
f. Copii gemeni/tripleţi ( se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte pentru fiecare copil;
g. Familie cu mai mulţi copii ( se vor ataşa copii după certificatele de naştere a copiilor) - 2 puncte pentru fiecare copil;
h. Familie cu părinte unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul/ certificat de deces) - 10 puncte.

      Adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

a. celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda 5 puncte;
b. celor care îşi vor relua activitatea din luna septembrie - 4 puncte; octombrie - 3 puncte; noiembrie - 2 puncte; decembrie - 1 punct.

      Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataşa ancheta socială realizată în urma evaluării situaţiei sociale a familiei):

a. copii cu dizabilităţi ;
b. ambii părinţi şomeri;
c. copii aflaţi în tutela altor persoane, pensionate conform prevederilor legale în vigoare;
d. copii luaţi în plasament în familie;
e. copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.

      Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

     În perioada 01.07. - 15.07 a anului în curs, după finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere si se va stabili lista cu copiii admişi în limita locurilor disponibile existente, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin Decizia Directorului General al ASCO.

       Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la Avizierul existent la Centrul de Informare pentru Cetăţeni - ASCO, publicată pe site-ul ASCO www.asco-oradea.ro şi pe site-ul Primăriei municipiului Oradea www.oradea.ro, în prima zi lucrătoare consecutivă datei de 15.07 a anului în curs.

      Punctajul stabilit şi acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creşă poate fi contestat de către parinţii/reprezentanţii legali ai copilului în termen de 10 zile de la data publicării . Contestaţiile se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul ASCO şi vor fi analizate de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în baza Deciziei Directorului General ASCO, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestaţiilor.
      După expirarea perioadei de contestaţie Directorul General al ASCO, aprobă prin Decizie, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar următor, respectiv perioada septembrie - iunie.
      Copiii vor fi admişi pentru a frecventa creşa în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar următor.
      În momentul în care se eliberează un loc la creşă, pe parcursul anului şcolar acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de aşteptare.

      Transferarea copilului de la o creşă la alta se face la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal, cu avizul creşei primitoare şi acordul coordonatorului CIET, în limita locurilor disponibile.

      Scoaterea copilului din evidenţa creşei se face în următoarele situaţii:
a. în cazul unor afecţiuni cronice, la recomandarea medicului;
b. în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare;
c. la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului.

      Listele finale, în urma soluționării contestațiilor, cu copiii admiși la creșe pentru anul scolar 2017-2018 le găsiți mai jos în „FIȘIERE”:

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE