Trimite unui prieten

Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe

Exportă PDF - Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe Tipărește pagina - Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe Trimite unui prieten - Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe

Telefon: 0359411925 sau 0259-44.16.77, interior 117; 131
               Str. Primăriei nr.42, cam. 25 și 26


Personal:

Adina Ciucioiu - Șef Serviciu Programe Sociale - coordonator CIET

Veronica Horvat - muncitor calificat - Compartiment Administrare Centru

      Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe este o instituţie publică fără personalitate juridică, specializată în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 ani.

      Misiunea Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe este de a asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară şi de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.

      Creşele din cadrul Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic.

      Beneficiarii serviciilor acordate de Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Oradea, cu vârste cuprinse între 10 luni - 4 ani. În situaţia în care copilul înscris la cresă împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului şcolar, acesta poate frecventa cresa până la finalizarea anului şcolar, fără a depăşi vârsta de 4 ani.

      Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe funcţionează în municipiul Oradea, având sediul în Oradea, la Administraţia Socială Comunitară Oradea, str. Primăriei, nr.42, şi are în structura sa, Compartimentul Administrare Centru şi un număr de 13 creşe:

Creşa I „Dumbrava Minunată" - P-ţa 1 Decembrie , nr. 9,

coordonator creșă: Heciu Lăcrimioara,telefon: 0359/194500

Creşa II „Picioruşe Vesele" - str. Grădinarilor, nr.8,

coordonator creșă:Rob Luminița, telefon: 0359/466991

Creşa III „Tărâmul Fermecat" - str. Călugăreni, nr. 8/a,

coordonator creșă: Marta Violeta, telefon: 0359/466788

Creşa IV „Scufiţa Roşie" - str. Onisifor Ghibu, nr. 16,

coordonator creșă: Delia Pîrja, telefon: 0359/466990

Creşa V „Voinicel" - str. Haţegului, nr. 32,

coordonator creșă: Didici Raluca, telefon: 0359/466300

Creşa VI „Căsuţa Veseliei" - str. Aluminei, nr.100,

coordonator creșă: Lazăr Claudia, telefon: 0359/174800

Creşa VII „Albă ca Zăpada" - str. Călugăreni, nr.4/a,

coordonator creșă: Groza Amalia, telefon: 0359/191656

Creşa VIII „Căsuţa Piticilor" - str. 1848, nr.3 /B,

coordonator creșă: Banyai Mihaela, telefon: 0359/466993

Creşa IX „Căsuţa din Poieniţă"- str. Poieniţei, nr. 2/a,

coordonator creșă: Poliac Mariana, telefon: 0359/466994

Creşa X „Rază de Soare" - str. Constantin Brâncuşi, nr. 12,

coordonator creșă: Blaga Alina, telefon: 0359/466992

Creşa XI „Sfântul Iosif" - str. Traian Lalescu, nr.39 (Bârsei nr. 20),

coordonator creșă: Creț Daniela, telefon: 0359/800686

Creşa XII ,,Micul Fluturaş" - str. Poieniţei, nr.2/a (etaj), 

coordonator creșă: Seica Adriana, telefon: 0359/466994

Creşa XIII „Lizuca si Patrocle" - str. Bumbacului, bloc AN 28-30, 

coordonator creșă: Pop Adela, telefon: 0359/192808

      În creşă se realizează următoarele activităţi:

 • se acordă servicii de îngrijire şi supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 ani;
 • se dezvoltă programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 ani;
 • se asigură supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, se acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
 • se asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • personalul colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali, în vederea respectării interesului copilului;
 • se asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
 • depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
 • se asigură baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 ani.

      Obiectivele generale ale educaţiei timpurii care se asigură în creşe vizează următoarele aspecte:

 • stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat;
 • realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare;
 • promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;
 • promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei; 
 • sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.

      Principiile care stau la baza activităţii Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
 • Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului.

Compartiment Administrare Centru

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

- Întocmirea propunerilor privind obiectele şi materialele necesare bunei desfasurări a activităţii Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe;
- Evidenţa contabilă (analitică) şi gestionarea obiectelor de inventar, mijloacele fixe aflate în magazie şi în folosinţă, a materialelor aflate în patrimoniul ASCO - CIET;
- Ţinerea la zi a Listelor de evidenţă a gestiunilor, Obiectelor de Inventar şi amaterialelor şi a mişcărilor (intrări, ieşiri, transferuri) din cadrul gestiunilor;
- Urmărirea legalităţii şi realităţii achiziţiilor şi intrărilor în gestiunea ASCO/ CIET a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a materialelor;
- Ţinerea la zi a miscărilor (intrări , iesiri , consumuri, transferuri) din cadrul gestiunilor şi a consumurilor din cadrul CIET;
- Întocmirea documentelor care asigură desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din cadrul Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe;
- Întocmirea documentelor privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru copiii care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe

      Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie - Creşe funcţionează după propriul Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

LEGISLATIE CIET:

 • Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (actualizată);
 • HG nr.1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
 • HG nr. 106/2002 privind etichetarea produselor;
 • HG nr. 355/2007 completata cu HG 1169/2011 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 • Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă;
 • OMS 1668 din 09.12.2011 privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292 / 2011, privind asistenţa socială.

ACTE NECESARE SI FORMULARE ONLINE:

 • ACTE NECESARE INSCRIERII COPIILOR LA CRESA
 • Contact

  Administraţia Socială Comunitară Oradea

  Str. Primăriei Nr. 42
  410209, Oradea

  Tel. : 0259.44.16.77

  Fax.: 0259.44.16.78
  E-mail: asco@rdsor.ro

   

  ASCO este membru:
  Cities for children
  Retea voluntariat