ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

SPRIJIN LUNAR 0 LA 7 ANI

Exportă PDF - SPRIJIN LUNAR 0 LA 7 ANI Tipărește pagina - SPRIJIN LUNAR 0 LA 7 ANI Trimite unui prieten - SPRIJIN LUNAR 0 LA 7 ANI

publicat de Cristian Morar in Joi , 9 Martie 2017, 14:35

+ - R

SPRIJIN LUNAR 0-7 AN

 

          Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul A.S.C.O, cam.17 - Serviciul Relații cu Publicul, în termen de 60 de zile lucrătoare de la expirarea concediului de maternitate sau cu 30 de zile inainte de încetarea concediului de maternitate.

          Oricare dintre părinții firești sau persoanele care au adoptat, sau li s-a incredințat copilul în vederea adopției, sau care au copil în plasament sau în plasament în regim de urgență, precum și persoana numită tutore, care are în întreținere un copil cu dizabilitate, beneficiază de un sprijin lunar în cuantum de:

- 554 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
- 431 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 3-7 ani;
- 431 lei acordat persoanei care nu îndeplineste condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
- 184 lei acordat persoanei care nu îndeplineste condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani;
- 554 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizaţiei lunare aferente până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;
- 184 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizaţiei lunare aferente pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani.

          Dosarul cuprinde:

1. Cerere tip;
2. Actele de identitate ale părinţilor - copie si original;
3. Certificatul de naştere al copilului(lor) - copie si original;
4. Cupon sau dovada indemnizației persoanei cu handicap;
5. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte data solicitarii concediului;
6.Copie după: Act adiţional, decizia, dispoziţia de suspendare a contractului de muncă ( de la angajator) / decizie încetare;
( **** pentru cei care realizează venituri profesionale din activități independente sau agricole - dovada întreruperii activității în perioada 0-7 ani);
7. Pentru cei care nu au realizat venituri profesionale - Adeverința de venit eliberată de Administraţia Finanțelor Publice;
8. Copie certificat de handicap al copilului;
9. Copie certificat de handicap al persoanei îndreptăţite - copie și original;
10. Adeverință eliberata de ASCO din care să rezulte că persoana îndreptățită nu este asistent personal sau beneficiază de indemnizație lunară de însoțitor pentru COPILUL CU HANDICAP "GRAV CU ASISTENT PERSONAL";
11. ALTE ACTE dupa caz:

Adeverinţa tip - completată de angajator PENTRU CEI CARE NU AU FOST IN C.I.C. ŞI CARE AU LUCRAT 12 LUNI ÎNAINTE DE SOLICITAREA DREPTURILOR (sau perioade asimilate) şi Adeverinţă cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii - str. Dunarea (12 luni);
• Adeverinţă eliberată de angajator pentru persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată şi copil cu dizabilitate care realizează venituri după acordarea sprijinului lunar, adeverinta prin care se anunţă AJPIS;
• Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
• Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat, (pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
• Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc - în copie;
• Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
• Anexa nr. 1 - solicitare suplimentară de informații;
• Pentru cetățenii străini, apatrizi - documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
• Procura.

12. Celălalt părinte va prezenta:

a. Declarație pe proprie raspundere din care să rezulte că nu beneficiază de concediul pentru cresterea copilului 0-7 ani;
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este în concediul pentru creşterea copilului 0-7 ani.

13. Dosar cu şină;
14. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/optional;
15. Declaraţie pe proprie raspundere (formular tipizat).Înapoi la Protectia copilului

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE