ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

ANUNT CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ASCO

Exportă PDF - ANUNT CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ASCO Tipărește pagina - ANUNT CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ASCO Trimite unui prieten - ANUNT CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ASCO

publicat de Cristian Morar in Marti , 30 Ianuarie 2018, 7:16

+ - R

ANUNT
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea

      Administrația Socială Comunitară Oradea organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de deservire vacante, astfel:

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI EDUCAŢIE TIMPURIE- Creșe
CREŞA NR.1(Oradea, P-ţa 1 Dec. nr.9) - EDUCATOR S 1 post
CREŞA NR.2 (Oradea, str. Grădinarilor nr.8)      - EDUCATOR S 1 post

- INFIRMIERĂ 1 post

CREŞA NR.4 (Oradea, str. Onisifor Ghibu nr.16) - INFIRMIERĂ 1 post
CREŞA NR.5 (Oradea, str. Hațegului nr.32) - INFIRMIERĂ 2 posturi
CREŞA NR.7 (Oradea, str. Călugăreni nr.4/A) - INFIRMIERĂ 1 post
CREŞA NR.9 (Oradea, str. Poienței nr.2/A parter ) - ÎNGRIJITOARE 1 post
CREŞA NR.12 (Oradea, str. Poienței nr.2/A etaj) - INFIRMIERĂ 1 post

Probele de concurs:
- Proba scrisă şi interviu pentru posturile de EDUCATOR S, INFIRMIERĂ
- Proba practică şi interviu pentru posturile de INGRIJITOARE
      Concursul se va desfăşura la sediul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, str.Primăriei, nr.42, Oradea:

PROBA SCRISĂ: 21.02.2018 ora 10°°
Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
PROBA PRACTICĂ: 21.02.2018 ora 14°°
Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice în vederea ocupării postului și se desfășoară în baza unui plan stabilit care va include criteriile de evaluare.
PROBA INTERVIU: 27.02.2018 ora 10°°
      În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile, motivația candidaților și se realizează conform planului de interviu care va include criteriile de evaluare.

      Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru funcțiile contractuale de execuție și deservire .
       La proba interviu vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă/proba practică.
      Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.
     Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă/proba practică și interviu. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

      Conform art. 6 din H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 cerere de înscriere la concurs;
 copia actului de identitate;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 curriculum vitae;
 dosar plic
      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
      Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
      Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII GENERALE

      Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

CONDIȚII SPECIFICE:

EDUCATOR S
• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar) sau psihologie.
• Minimum 6 luni vechime în specialitate
• Fără antecedente penale
INFIRMIERĂ
• Studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• Absolventă a unui curs în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului mic atestat prin certificat sau adeverinţă
• Vechime minimă în muncă 6 luni
• Fără antecedente penale
ÎNGRIJITOARE
• Studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• Fără antecedente penale.

Calendar de depunere a dosarelor:
Data limită de depunere a dosarelor 13.02.2018 ora 15.30
Selecția dosarelor de concurs 15.02.2018

Calendar de desfășurare a concursului
Data susținerii probei scrise 21.02.2018 ora 10 °°
Data susținerii probei practice 21.02.2018 ora 14°°
Data afișării rezultatelor probei scrise/practice 22.02.2018
Data susținerii probei interviu 27.02.2018 ora 10°°
Data afișării rezultatelor probei interviu 27.02.2018
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 02.03.2018

      După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
      În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării anunțului, respectiv până la data 13.02.2018, ora 15.30°° la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, camera 42, consilier Butaci Cristina, telefon 0259/417945.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ:

EDUCATOR S
• Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, (actualizată);
• HG nr. 1.252 / 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată și republicată

Cap. II - Drepturile copilului

Secţiunea a 4-a - Educaţie, activităţi recreative şi culturale

Cap. VI - Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, explorării și a oricărei forme de violență

Secțiunea 3 - Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței;
Secțiunea 4 - Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
• Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3851/2010 - Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani ;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.I.E.T, publicat pe site-ul instituției, (www.asco-oradea.ro) ;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.S.C.O, publicat pe site-ul instituției, (www.asco-oradea.ro).

INFIRMIERĂ
• Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, (actualizată);
• Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (fără tabele);
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIET publicat pe site-ul instituției, (www.asco-oradea.ro);

ÎNGRIJITOARE
Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.Înapoi la CONCURSURI

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE