ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

ANUNT CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ADAPOSTULUI DE NOAPTE SI A BIROULUI ADMINISTRATIV

Exportă PDF - ANUNT CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ADAPOSTULUI DE NOAPTE SI A BIROULUI ADMINISTRATIV Tipărește pagina - ANUNT CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ADAPOSTULUI DE NOAPTE SI A BIROULUI ADMINISTRATIV Trimite unui prieten - ANUNT CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL ADAPOSTULUI DE NOAPTE SI A BIROULUI ADMINISTRATIV

publicat de Cristian Morar in Vineri , 27 Octombrie 2017, 8:42

+ - R

ANUNT
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea

      Administrația Socială Comunitară Oradea organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de deservire vacante, astfel:

Birou Coordonare Centre Sociale - Serv. Prevenirea Marginalizării Sociale
ADĂPOSTUL DE NOAPTE (Oradea, str.Iohann Gutenberg nr.8)
SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE - 2 posturi
BIROUL ADMINISTRATIV - Serviciul Operațiuni Financiare și CFP
MUNCITOR CALIFICAT, treapta profesională I - 1 post

Probele de concurs:
- Proba scrisă şi interviu pentru posturile de SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE
- Proba practică şi interviu pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT I
      Concursul se va desfăşura la sediul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, str.Primăriei, nr.42, Oradea:
PROBA SCRISĂ: 20.11.2017 ora 9°°
Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
PROBA PRACTICĂ: 20.11.2017 ora 13°°
Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice în vederea ocupării postului și se desfășoară în baza unui plan stabilit care va include criteriile de evaluare, conform în HG nr. 286/2011.
PROBA INTERVIU: 24.11.2017 ora 10°°
      În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile, motivația candidaților și se realizează conform planului de interviu care va include criteriile de evaluare.

      Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru funcțiile contractuale de execuție și deservire .
      La proba interviu vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă/proba practică.
      Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.
      Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă/practică și proba interviu. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

Conform art. 6 din H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 cerere de înscriere la concurs;
 copia actului de identitate;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 curriculum vitae;
 dosar plic

      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
      Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
      Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII GENERALE

      Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

CONDIȚII SPECIFICE:

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

• Studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• Minimum 6 luni vechime în muncă
• Fără antecedente penale

MUNCITOR CALIFICAT I

• studii generale sau medii atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• calificare profesională: zidar, zugrav sau instalator
• vechime în muncă: minimum 5 ani
• fără antecedente penale

Calendar de depunere a dosarelor:
Data limită de depunere a dosarelor 10.11.2017 ora 15.30
Selecția dosarelor de concurs 14.11.2017

Calendar de desfășurare a concursului
Data susținerii probei scrise 20.11.2017 ora 9 °°
Data susținerii probei practice 20.11.2017 ora 13°°
Data afișării rezultatelor scrise/practice 21.11.2017
Data susținerii probei interviu 24.11.2017 ora 10°°
Data afișării rezultatelor probei interviu 24.11.2017
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 29.11.2017

      După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

      În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării anunțului, respectiv până la data 10.11.2017, ora 15.30°° la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, camera 42, consilier Andreea Țenghea , telefon 0259/417945.

 

BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ:

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale - privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte - ANEXA NR.5;
H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Regulamentul de Organizare și Funcționare din cadrul Adăpostului de Noapte, publicat pe site-ul instituției (www.asco-oradea.ro).Înapoi la CONCURSURI

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE