ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

COMUNICATE DE PRESA

AUDIENŢE

DEZBATERI PUBLICE

ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE

EVENIMENTE

CONCURSURI

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALEfurnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Trimite unui prieten

ANUNȚ

       Administraţia Socială Comunitară Oradea, organizează concurs în vederea ocupării unor posturi contractuale de deservire vacante, care se va desfăşura la sediul instituției - str.Primăriei, nr.42, Oradea, astfel:


CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI - Oradea , str.Traian Lalescu nr.3C

• ÎNGRIJITOARE - 1 post

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - SERVICIUL OPERAȚIUNI FINANCIARE ȘI CFP
(Oradea, str. Primăriei nr.42)

• ȘOFER - 1 post

PROBA PRACTICĂ: 03.05.2017 ora 9°°

      Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice în vederea ocupării postului și se desfășoară în baza unui plan stabilit care va include criteriile de evaluare.

PROBA INTERVIU: 08.05.2017 ora 10°°

      În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile, motivația candidaților și se realizează conform planului de interviu care va include criteriile de evaluare.

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

      Conform art. 6 din H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 cerere de înscriere la concurs;
 copia actului de identitate;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 curriculum vitae;
 dosar plic
      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
      Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
      Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII GENERALE:

      Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

CONDIȚII SPECIFICE:

ÎNGRIJITOARE

• studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• fără antecedente penale.

ȘOFER

• studii medii atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• permis de conducere categoria B, obținut de minimum 5 ani
• vechime în muncă minimum 3 ani
• fără antecedente penale

Calendar de depunere a dosarelor:

Data limită de depunere a dosarelor 24.04.2017 ora 15.30
Selecția dosarelor de concurs 25.04.2017

Calendar de desfășurare a concursului

Data susținerii probei practice 03.05.2017 ora 9.00
Data afișării rezultatelor practice 04.05.2017
Data susținerii probei interviu 08.05.2017 ora 10.00
Data afișării rezultatelor probei interviu 09.05.2017
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 11.05.2017
      După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
      În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării/afișării anunțului, respectiv până la data 24.04.2017, ora 15.30°° la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, camera 42, consilier Andreea Țenghea, telefon 0259/417945.
      Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi site-ul oficial al instituţiei (www.asco-oradea.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0259/417945.

BIBLIOGRAFIE:

ÎNGRIJITOARE

• Regulamentul de organizare si funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi, publicat pe site-ul institutiei(www.asco-oradea.ro).

ȘOFER

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.S.C.O, publicat pe site-ul instituției (www.asco-oradea.ro).

 Înapoi la CONCURSURI

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat