ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

CIET - Crese

PROIECTE SOCIALE

COMUNICATE DE PRESA

AUDIENŢE

DEZBATERI PUBLICE

ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE

EVENIMENTE

CONCURSURI

GHIDUL SERVICIILOR SOCIALEfurnizate de asociaţii şi fundaţii în judeţul Bihor

Trimite unui prieten

ANUNT CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTIE CONTRACTUALA DE CONDUCERE VACANTA

Exportă PDF - ANUNT CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTIE CONTRACTUALA DE CONDUCERE VACANTA Tipărește pagina - ANUNT CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTIE CONTRACTUALA DE CONDUCERE VACANTA Trimite unui prieten - ANUNT CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTIE CONTRACTUALA DE CONDUCERE VACANTA

publicat de Cristian Morar in Miercuri , 5 Iulie 2017, 8:26

+ - R

ANUNŢ

      Administraţia Socială Comunitară Oradea, organizează concurs de promovare în vederea ocupării funcției contractuale de conducere de șef birou - Biroul Administrativ din cadrul Serviciului Operațiuni Financiare și CFP al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, astfel:


BIROUL ADMINISTRATIV - SERVICIUL OPERAȚIUNI FINANCIARE ȘI CFP
(Oradea, str. Primăriei nr.42)

• ȘEF BIROU

PROBA SCRISĂ: 27.07.2017 ora 9°°
      Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
PROBA INTERVIU: 02.08.2017 ora 10°°
      În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților și se realizează conform planului de interviu care va include criteriile de evaluare.

      Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs
     Conform art. 6 din H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 cerere de înscriere la concurs;
 copia actului de identitate;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 curriculum vitae;
 dosar plic

      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

      Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
      Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII GENERALE
      Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

CONDIȚII SPECIFICE:

• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor absolvite.
• Vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani;
• Vechime în muncă de minimum 5 ani;
• Să nu fie cercetat disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
• Fără antecedente penale.

Calendar de depunere a dosarelor:
Data limită de depunere a dosarelor 19.07.2017 ora 15.30
Selecția dosarelor de concurs 21.07.2017
Calendar de desfășurare a concursului
Data susținerii probei scrise 27.07.2017 ora 9.00
Data afișării rezultatelor scrise 28.07.2017
Data susținerii probei interviu 02.08.2017 ora 10.00
Data afișării rezultatelor probei interviu 02.08.2017
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 04.08.2017
      După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
      În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării/afișării anunțului, respectiv până la data 19.07.2017, ora 15.30°° la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, camera 42, consilier Alina Beltechi, telefon 0259/417945.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi site-ul oficial al instituţiei (www.asco-oradea.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0259/417945.

BIBLIOGRAFIE
Șef Birou - BIROUL ADMINISTRATIV aflat în subordinea Serviciului Operațiuni Financiare și CFP

1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;

2. Regulamentul de organizare și funcționare al A.S.C.O. ;
3. Legea nr. 22/1969, actualizată - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice , actualizată ;
4. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
5. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste;
6. H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;
7. H.G. nr. 856/2002 actualizată, privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile , inclusiv deşeurile periculoase;
8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de informare , consiliere, și suport pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la viața comunității - ACCES-OR aprobat prin HCL nr. 971/2013 ;
9. ORDIN nr.14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile;
10. O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice republicata si actualizata si Regulamentul de aplicare ;
11. O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice locale si instituțiile publice, actualizată;
12. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;
13. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată.Înapoi la CONCURSURI

Contact

Administraţia Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei Nr. 42
410209, Oradea

Tel. : 0259.44.16.77

Fax.: 0259.44.16.78
E-mail: asco@rdsor.ro

 

ASCO este membru:
Cities for children
Retea voluntariat